Elastyczne i szybkie pożyczki
Zadzwoń i sprawdź
naszą ofertę
obrazek

Regulamin

REGULAMIN POŻYCZEK

Regulamin pożyczek pieniężnych udzielanych przez firmę Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o.
Niniejszy regulamin pożyczek pieniężnych udzielanych przez firmę Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. określa warunki i zasady udzielania pożyczek pieniężnych osobom fizycznym.

§ 1

Użyte w niniejszym regulaminie pożyczek pieniężnych udzielanych przez firmę Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. określenia oznaczają:
Pożyczkodawca - Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o.
Pożyczkobiorca - Wnioskodawca, który zawarł z firmą Nordycka Grupa Finansowa Sp. z o.o. umowę pożyczki pieniężnej.
"umowa" - umowa pomiędzy firmą Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. a Pożyczkobiorcą, na mocy której firma Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. zobowiązuje się pożyczyć Pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu tej samej ilości pieniędzy wraz z ustalonymi odsetkami we wskazanym w niej terminie wymagalności oraz opłatami i kosztami, zawarta na podstawie przepisów Regulaminu i udzielana na podstawie wniosku.
KEK - kanały elektronicznej komunikacji, za pomocą których Wnioskodawca komunikuje się z pożyczkodawcą, min. zapoznaje się i akceptuje warunki umowy pożyczki, regulaminu, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
Pożyczka netto - wskazana w umowie kwota pieniędzy wypłacana klientowi w dniu podpisania umowy przez firmę Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. nie powiększona o żadne odsetki, opłaty, prowizje lub koszty.
Całkowity koszt pożyczki - wysokość zobowiązania Pożyczkobiorcy z tytułu zawartej Umowy uwzględniająca należne odsetki, opłaty, prowizje i koszty.
Łączna kwota do spłaty - zobowiązanie wynikające z sumy pożyczki netto i całkowitego kosztu pożyczki
Pośrednik kredytowy - przedsiębiorca posiadający z stosowną umowę z pożyczkodawcą i wykonujący na jego rzecz czynności związane z zawarciem umowy pożyczki, w szczególności przekazanie środków na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy.
Przedstawiciel pożyczkodawcy - upoważniony przez firmę Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. pracownik lub pełnomocnik wykonujący czynności związane z realizacją umowy.
Regulamin - niniejszy regulamin pożyczki udzielanej przez firmę Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o.,stanowiący integralną część Umowy.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania ustalana zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011r. Nr 126, poz. 715). Nowa pożyczka – zawarcie kolejnej Umowy pomiędzy firmą Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Strona internetowa – strona internetowa firmy Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. pod adresem: www.pengar.pl lub inne wskazane w umowie.
Termin wymagalności pożyczki – przypadający na dzień roboczy termin spłaty pożyczki, zgodny z umową pożyczki.
Wniosek – wniosek o udzielenie pożyczki, złożony na piśmie lub za pośrednictwem KEK, firmy Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. przez Wnioskodawcę,
Wnioskodawca – osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, składająca wniosek.

§ 2

Zasady udzielania Pożyczki
1. Pożyczka udzielana jest tylko w złotych polskich.
2. Minimalna kwota pierwszej pożyczki może wynosić 100 zł, maksymalna kwota pierwszej pożyczki może wynosić 2000 zł. Decyzja o zwiększeniu maksymalnej kwoty pożyczki jest podejmowana indywidualnie dla każdego wnioskodawcy. Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do każdorazowej odmowy zwiększenia maksymalnej kwoty pożyczki, bez podania przyczyny. Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do każdorazowej odmowy udzielenia pożyczki na w razie zaistnienia podejrzenia działania na szkodę spółki.
3. Warunki udzielania pożyczek, w kwotach, o których wyżej mowa, określone są artykule § 3 niniejszego regulaminu.
4. Pożyczka udzielana jest gotówką, lub w formie przelewu na rachunek bankowy pożyczkobiorcy. Przelew może być wykonany przez firmę Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. lub Pośrednika kredytowego określonego w umowie.
5. Pożyczka udzielana jest po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków jej otrzymania, określonych szczegółowo w §2 oraz §3 regulaminu.
6. Umowę można zawrzeć jedynie, osobiście poprzez kontakt z firmą Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. lub, przedstawicielem firmy Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. lub pośrednikiem kredytowym, na podstawie wniosku złożonego na piśmie lub wniosku przesłanego za pośrednictwem KEK, znajdującego się na stronie internetowej pożyczkodawcy. Złożenie wniosku za pośrednictwem KEK wymaga:
a) wyboru kwoty netto i czasu na jaki ma zostać udzielona pożyczka,
b) wypełnienia kwestionariusza osobowego,
c) złożenia wniosku o udzielenie pożyczki o treści: TC.GOTOWKA na numer:79068 (koszt sms-a 11,07 pln brutto), przesłanego wraz z danymi osobowymi (W treści SMS wpisz swoje dane:Imię i Nazwisko / pesel / dokładny adres / numer dowodu osobistego), lub przesłania SMS o treści: : TC.PENGAR na numer:75068 (koszt sms-a 6,15 pln brutto) aby nasz konsultant skontaktował się z Tobą w ciągu 24h.
7. Wnioskodawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do udostępnienia za pośrednictwem KEK danych niezbędnych do zawarcia umowy, szczegółowo określonych we wniosku, znajdującym się na stronie internetowej, w szczególności informacji niezbędnych do oceny ryzyka udzielenia pożyczki.
8. Informacje przekazane przez Wnioskodawcę/Pożyczkobiorcę za pośrednictwem KEK będą traktowane jako oświadczenia woli wywierające pełen skutek prawny.
9. Pożyczka udzielana jest tylko obywatelom Polski w wieku od 18 lat, posiadającym ważny dokument tożsamości z numerem PESEL, posiadającym źródło dochodu niezbędne do spłaty pożyczki oraz aktywny numer telefonu.
10. Zapytania i wnioski wysłane pocztą elektroniczną (email), bez wymaganych informacji i wypełnionego za pośrednictwem KEK systemu, mogą nie zostać rozpatrzone

§ 3

Zawarcie umowy
1. Umowa może być zawarta jedynie z osobami fizycznymi będącymi obywatelami polskimi w wieku od 18 lat, posiadającymi ważny dokument tożsamości z numerem PESEL, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi źródło dochodów umożliwiające spłatę zobowiązania wobec firmy Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o., posiadającymi aktywny numer telefonu kontaktowego.
2. Firma Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie udzielenia pożyczki bez podania przyczyny.
3. Umowa pożyczki zostaje zawarta w momencie podpisania umowy i jest równoznaczna z zaakceptowaniem jej warunków oraz postanowień regulaminu.

§ 4

Oprocentowanie pożyczki, opłaty, prowizje i koszty.
Złożenie wniosku o pożyczkę za pośrednictwem SMS o treści: TC.GOTOWKA na numer:79068 jest obciążone opłatą (koszt sms-a 11,07 pln brutto). W przypadku przekroczenia 160 znaków i każdym kolejnym przekroczeniu w wiadomości SMS, przesłanej na na numer: 75068 oraz na numer: 79068, będzie pobierana opłata zgodna z obowiązującym cennikiem.  Złożenie wniosku o kontakt naszego konsultanta w sprawie pożyczki za pośrednictwem SMS o treści TC.PENGAR na numer:75068 jest wstępną weryfikacją (koszt sms-a 6,15 pln brutto) W tym przypadku konsultant skontaktuje się z Wnioskodawcą na nasz koszt w ciągu 24 godzin.
1. Z tytułu rozpatrzenia wniosku oraz przygotowania i zawarcia Umowy Firma Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. może naliczać i pobierać opłatę przygotowawczą, wskazaną w Umowie.
2. Oprocentowanie Pożyczki stanowi 4-krotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w skali roku.
3. Pożyczkodawca może naliczać i pobierać inne opłaty i prowizje oraz obciążać Pożyczkobiorcę kosztami, wskazanymi w Umowie.
4. W przypadku braku spłaty Pożyczki w wymaganym terminie wskazanym w Umowie firma Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o., nalicza koszty i opłaty związane z obsługą nie terminowej spłaty pożyczki oraz z tytułu podjętych czynności windykacyjnych. Czynności windykacyjne obejmują w szczególności SMS-y, monity telefoniczne, monity wysyłane pocztą elektroniczną, monity listowne i wezwania do zapłaty.
5. Pożyczkodawca ma prawo do naliczania opłat z tytułu nieterminowej wpłaty:
5.1 za okres opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie pożyczki naliczyć i pobrać odsetki maksymalne w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym.
5.2. zlecić firmie windykację należności wynikających z niniejszej Umowy i kosztami obsługi windykacyjnej obciążyć Pożyczkobiorcę.
5.3. do sprzedaży lub cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.
5.4.  naliczyć i pobrać opłaty;
5.4.1  za każde telefoniczne wezwanie Pożyczkodawcy do spłaty należności - 20 zł (dwadzieścia złotych);
5.4.2  za każde pisemne wezwanie Pożyczkodawcy do spłaty należności: 50 zł (pięćdziesiąt złotych);
5.4.3. za każdy bezskuteczny przyjazd przedstawiciela Pożyczkodawcy, lub przedstawiciela pośrednika kredytowego po odbiór należności wynikających z niniejszej Umowy - 50 zł (pięćdziesiąt złotych);
5.4.4 za każdy SMS z wezwaniem Pożyczkodawcy do spłaty należności - 10 zł (dziesięć złotych).
6. SMS przypominający o spłacie Pożyczki może być wysyłany do Pożyczkobiorcy dzień po terminie wymagalności Pożyczki, oraz co 3 dni od terminu wymagalności pożyczki.
7. Monit listowny jest wysyłany do pożyczkobiorcy po 7 i po 21 dniach od terminu wymagalności pożyczki.
8. Wezwanie do zapłaty: pierwsze wezwanie jest wysyłane do pożyczkobiorcy po 14 dniach od terminu wymagalności pożyczki; drugie wezwanie (ostateczne wezwanie do zapłaty) jest wysyłane po 28 dniach od terminu wymagalności pożyczki.
9. Pożyczkodawca może w szczególności przekazać windykację zewnętrznej firmie windykacyjnej lub dokonać cesji wierzytelności, może również wpisać dłużnika do Krajowego Rejestru Długów, Biur Informacji Gospodarczej.
10. Wpłaty dokonywane przez Pożyczkobiorcę księgowane są w pierwszej kolejności na poczet zobowiązań wynikających z odsetek i opłat dodatkowych, kosztów upominawczych i windykacyjnych, w następnej kolejności na poczet kwoty głównej pożyczki.

§ 5

Przedłużenie spłaty pożyczki
1. Pożyczkodawca przyjmuje możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki. Przedłużenie spłaty pożyczki nie odbywa się automatycznie i jest zależne od woli klienta.
2. Przedłużenie terminu spłaty odbywa się po dokonaniu opłaty za przedłużenie, której wysokość zależy od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia. O chęci przedłużenia terminu spłaty pożyczki pożyczkobiorca zobowiązany jest poinformować najpóźniej w dniu, w którym upływa termin spłaty pożyczki.
3. Informacja o chęci przedłużenia pożyczki może być wysłana za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w dziale KONTAKT, przesłana pocztą tradycyjną na adres siedziby pożyczkodawcy, przekazana telefonicznie w trakcie rozmowy z naszym konsultantem, za pomocą KEK i osobiście. W trosce o jakość usług, wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami, mogą być rejestrowane.

§ 6

Program lojalnościowy
1. Oferta promocyjna skierowana do Pożyczkobiorców, terminowo spłacających swoje zobowiązania. Pożyczkobiorca może otrzymać zniżkę na kolejne pożyczki w wysokości do 50%. Zniżka narasta stopniowo od 5% już po pierwszej spłaconej terminowo pożyczce. Za każdą spłaconą w terminie pożyczkę pożyczkobiorca otrzymuje dodatkowy rabat na kolejną.
2. Po spłacie pożyczki, Pożyczkobiorca otrzyma od pożyczkodawcy wiadomość SMS lub e-mail z informacją o wysokości rabatu. Rabat przyznawany jest już od pierwszej terminowo spłaconej pożyczki.
3. Nieterminowa, lub niewłaściwa realizacja umowy, powoduje utratę uzyskanego wcześniej rabatu.

§ 7

Wypłata pożyczki
1. Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. udostępni Pożyczkobiorcy kwotę pożyczki netto bezpośrednio, za pośrednikiem przedstawiciela pożyczkodawcy, lub za pośrednictwem pośrednika kredytowego, gotówką w dniu zawarcia umowy lub przelewem na konto bankowe najpóźniej następnego dnia roboczego od daty zawarcia Umowy.
2. Spłata całej kwoty pożyczki netto wraz z należnymi odsetkami, opłatami, prowizjami i kosztami, powoduje wygaśnięcie Umowy.

§ 8

Odstąpienie od Umowy
1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.
2. Odstąpienia od umowy Pożyczkobiorca dokonuje w formie pisemnej. Wzór oświadczenia odstąpieniu od umowy od udzielonej pożyczki stanowi Załącznik do Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem, złoży pod adresem wskazanym w Załączniku nr 2 do Umowy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
3. W przypadku terminowego odstąpienia od Umowy przez pożyczkobiorcę, pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić kwotę pożyczki netto oraz opłaty wynikające z Umowy bez odsetek.

§ 9

Zmiany Regulaminu
1. Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. poinformuje Pożyczkobiorcę o każdej zmianie regulaminu za pośrednictwem strony internetowej lub przesyłając informację o zmianie na adres e-mail Pożyczkobiorcy.
2. W przypadku gdy Pożyczkobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian do Regulaminu, ma prawo wypowiedzieć Umowę, informując o tym firmę Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. w formie pisemnej. Z chwilą otrzymania przez firmę Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o., oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, wszystkie roszczenia pożyczkodawcy wynikające z Umowy stają się natychmiast wymagalne.

§ 10

Reklamacje
1. Reklamacje należy przesyłać pisemnie na adres: Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul.Ogrody 43a.
2. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Pisemną odpowiedź na reklamację Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. przesyła na adres wskazany w reklamacji.

§ 11

Kanały Elektronicznej Komunikacji – KEK
1. KEK służą bezpiecznej i szybkiej komunikacji Wnioskodawcy/Pożyczkobiorcy z firmą Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. za pomocą sieci internet. Korzystanie odbywa się przez stronę spółki pod adresem: www.pengar.pl oraz zamieszczonych tam interfejsów, tj.:
a) formularza kontaktu,
b) wniosku o udzielenie pożyczki wraz z formularzem informacyjnym Wnioskującego,

§ 12

Zabezpieczenie spłaty pożyczki
1. W przypadku pożyczek do kwoty 2000 złotych, Pożyczkobiorca jest zobowiązany przy zawarciu umowy pożyczki do podpisania weksla "In Blanco" wraz z deklaracją wekslową. W przypadku pożyczek na wyższe kwoty może być wymagane poręczenie lub zabezpieczenie na rzecz spółki Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. pod warunkiem, jego zaakceptowania przez pożyczkodawcę.
2. Weksel "In blanco" stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy i jest wiążący dla stron Umowy.
2. Wnioskodawca/Pożyczkobiorca dobrowolnie podaje swoje dane osobowe.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2017 roku.
4. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

 

REGULAMIN INFOLINI

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa:
-  formy obsługi Usługobiorcy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
-  obsługę Usługobiorców w ramach Infolinii,
-  sposób korzystania z Infolinii,
-  przedmiot Infolinii,
-  postępowanie reklamacyjne,
-  sposób ochrony danych osobowych.

2. Definicje pojęć:
1. WIADOMOŚĆ SMS - wiadomość tekstowa wysyłana pod nr 75068 lub 79068 o treści TC.PENGAR lub TC.GOTOWKA za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, inicjująca połączenie z Infolinią.
2. POŻYCZKODAWCA - Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o z siedzibą w Skawinie, ul. Ogrody 43A, 32-050 Skawina. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000496365, NIP: 9442246056 REGON: 123039490,
3. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Pożyczkodawcę;
4. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.);
5. ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
6. INFOLINIA – wykonywane usługi głosowe poprzez serwis telefoniczny, służące obsłudze Usługobiorców w ramach umów pożyczek zawieranych z Pożyczkodawcą, inicjowany za pośrednictwem SMS o treści określonej w § 1 ust. 2 pkt 1.
7. USŁUGA GŁOSOWA – telefoniczna obsługa Usługobiorcy przez Pożyczkodawcę, wykonywana za pośrednictwem Infolinii, zainicjowana przez Usługobiorcę za pomocą systemu teleinformatycznego i realizowana w imieniu Pożyczkodawcy przez Konsultanta Infolinii.
8. KONSULTANT INFOLINII – pracownik Nordyckiej Grupy Finansowej PENGAR Sp. z o.o, obsługujący w jej imieniu Infolinię.
9. POŁĄCZENIE TELEFONICZNE - połączenie ustanowione za pomocą publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej, pozwalające na dwukierunkową łączność głosową;

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2
FORMY OBSŁUGI USŁUGOBIORCY ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO

Obsługa klientów Pożyczkodawcy odbywa się drogą teleinformatyczną za pośrednictwem:
1) wiadomości e-mail za pośrednictwem adresu e-mail:biuro@pengar.pl
2) za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej www.pengar.pl/kontakt.html
3) konsultacji w ramach Infolinii – inicjowanej wiadomością SMS pod nr 75068 lub 79068 o treści TC.PENGAR lub TC.GOTOWKA  (procedura określona w § 3  niniejszego Regulaminu).
Wielkość liter ma wpływ/ nie ma wpływu na prawidłowość zgłoszenia.

§ 3
OBSŁUGA USŁUGOBIORCÓW W RAMACH INFOLINII

1. Podmiotem świadczącym usługi za pomocą Infolinii jest Pożyczkodawca.
2. Infolinia skierowana jest do Usługobiorców w celach wynikających z realizacji umowy pożyczek już zawartych, jak i składania wniosków o udzielenie pożyczek.
3. Świadczenie usług za pomocą infolinii odbywa się za pośrednictwem telefonu.
4. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od …. do.... z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Rozpoczęcie rozmowy z konsultantem oznacza zgodę na zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu
6. Pożyczkobiorca lub wnioskodawca może w każdej chwili zakończyć połączenie z Infolinią.
7. Pożyczkobiorca zastrzega sobie prawo przerwania połączenia telefonicznego po minucie nieuzyskania przez korzystającego z infolinii odpowiedzi na pytania konsultanta.

§ 4
SPOSÓB KORZYSTANIA Z INFOLINII

1. Usługobiorca może skorzystać z Infolinii za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
2. Połączenie telefoniczne z Infolinią inicjowane jest za pomocą wiadomości SMS wysłanej przez Usługobiorcę pod numer telefonu i o treści określonej w § 2 pkt 3 Regulaminu.
3. Koszt wysłania wiadomości SMS na numer 75068  wynosi 6,15 zł (z VAT), koszt wysłania wiadomości SMS na numer 79068  wynosi 11,07 zł (z VAT),
4. Po otrzymaniu zgłoszenia Konsultant Infolinii potwierdzi prawidłowość zgłoszenia w ciągu 2 godzin od  czasu jego dokonania w danym dniu roboczym.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało dokonane w dniu ustawowo wolnym bądź też w dniu lub poza godzinami działania Infolinii określonych w § 3 pkt 4 – Konsultant Infolinii potwierdzi prawidłowość zgłoszenia w następującym po dniu jego dokonania dniu roboczym.
6. Badanie prawidłowości zgłoszenia polega na analizie zgodności jego treści z ustalonym w § 2 pkt 3 wzorcem.
7. Konsultant Infolinii po stwierdzeniu prawidłowości zgłoszenia skontaktuje się z Usługobiorcą w ciągu 24 godzin od momentu stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia.
8. Kontakt o którym mowa w § 3 ust. 7 jest nawiązywany poprzez połączenie telefoniczne na numer telefonu , z którego zainicjowano wiadomość SMS.

§ 5
PRZEDMIOT INFOLINII

1. Umowa pożyczki może być zawarta jedynie z osobami fizycznymi będącymi obywatelami polskimi w wieku od 18 lat, posiadającymi ważny dokument tożsamości z numerem PESEL, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi źródło dochodów umożliwiające spłatę zobowiązania wobec firmy Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. Posiadającymi aktywny numer telefonu kontaktowego.
2. Przedmiotem infolinii jest udzielanie pożyczek na zasadach określonych w Regulaminie Pożyczek Pieniężnych udzielanych przez Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o z siedzibą w Skawinie oraz obsługa już zawartych zobowiązań.

§ 6
 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji
a) w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@pengar.pl
b) w formie pisemnej tj. listem poleconym na adres: Nordycka Grupa Finansowa "PENGAR" sp. z o.o., ul. Ogrody 43A, 32-050 Skawina.
2. Reklamacja przysługuje w sprawach związanych z usługami świadczonymi za pośrednictwem Infolinii.
3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowo opisany powód jej dokonania oraz dane osobowe podmiotu składającego.
4. Nie podlega reklamacji usługi świadczone za pośrednictwem Infolinii jeżeli od ich dokonania upłynęło 60 dni kalendarzowych.
5. Za datę wniesienia reklamacji złożonej w formie pisemnej określonej w § 6 ust 1 pkt b uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
6. Pożyczkodawca udziela odpowiedzi na reklamację pisemnie listem zwykłym na adres wskazany przez Reklamującego w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej wniesienia.
7. Reklamacje w sprawach nie związanych z usługami świadczonymi za pośrednictwem Infolinii zostaną pozostawione bez rozpatrzenia, o czym Pożyczkodawca poinformuje Reklamującego pisemnie w trybie określonym w § 6 ust. 6.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Pożyczkodawca jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Usługobiorcy w trakcie obsługi za pośrednictwem Infolinii.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Pożyczkobiorcę w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy pożyczki oraz z wykonaniem czynności związanych z zawartą umową.
3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dowolne.
4. Pożyczkodawca zapewnia ochronę danych osobowych Usługobiorców i oświadcza, iż dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawą  z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późniejszymi zmianami)  i ustawą z dnia 29 lipca 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997.133.883 z późniejszymi zmianami).

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 01.08.2017r.
2. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
3. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na www.pengar.pl
4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. oraz na adres e-mail: biuro@pengar.pl.
Wprowadzić pojęcie usługodawcy, doradcy, usługobiorcy, infolinii ect.
 

REGULAMIN STRONY

Regulamin i ogólne warunki korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.pengar.pl będącej własnością spółki Nordycka Grupa Finansowa Pengar Sp. z o.o. wpisanej do KRS pod numerem: 0000496365, o numerze REGON: 123039490.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy "Regulamin i ogólne warunki korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.pengar.pl będącej własnością spółki Nordycka Grupa Finansowa Pengar Sp. z o.o." określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników ze strony oraz z serwisu o nazwie "SERWIS EKONOMICZNY", w którego ramach Nordycka Grupa Finansowa Pengar Sp. z o.o. zamieszcza informacje dotyczące tematyki gospodarki i finansów.

II. DEFINICJE
Użyte w "Regulaminie i ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.pengar.pl będącej własnością spółki Nordycka Grupa Finansowa Pengar Sp. z o.o." sformułowania oznaczają:
Strona internetowa – strona internetowa firmy Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. pod adresem: www.pengar.pl
Administrator - Nordycka Grupa Finansowa Pengar Sp. z o.o będąca właścicielem strony internetowej oraz praw do serwisu tematycznego, uprawniona do dysponowania jego zasobami. Serwis Ekonomiczny - serwis tematyczny, poświęcony tematyce gospodarki oraz finansów.
Zasoby serwisu - udostępniane w ramach Serwisu Ekonomicznego i strony internetowej, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym "Regulaminie i ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.pengar.pl będącej własnością spółki Nordycka Grupa Finansowa Pengar Sp. z o.o.", materiały obejmujące w szczególności informacje, oferty, artykuły, publikacje oraz formularze kontaktowe Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny. Serwis informacyjny - zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji. Użytkownik - osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU I ZOBOWIĄZANIA ADMINISTRATORA
1. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.
2. Adninistrator zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.
3. Zasoby serwisu stanowią własność prawną administratora lub są udostępniane z serwisów kooperujących na podstawie stosownych umów bądź przepisów prawa autorskiego.

IV. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego "Regulaminu i ogólnych warunków korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.pengar.pl będącej własnością spółki Nordycka Grupa Finansowa Pengar Sp. z o.o." oraz z dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.
3. Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po podaniu danych przed zawarciem umowy oraz po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.
2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach kontaktowych, marketingowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu związanym z doradztwem finansowym polegającym na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty i w celu weryfikacji danych Klienta.
3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest firma Nordycka Grupa Finansowa "PENGAR" Sp. z o.o. z siedzibą 32-050 Sawina, ul. Ogrody 43A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000496365. Dane mogą być udostępnione w/g uznania administratora.
4. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację powyższych usług. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
6. Skorzystanie z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jest realizowane za pomocą wysłania wiadomości na adres biuro@pengar.pl, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru PESEL Użytkownika.
7. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia danych jest równoznaczne z wykreśleniem z listy stałych klientów, i uniemożliwia korzystanie z wypracownych rabatów i promocji.
8. Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych pocztą oraz drogą elektroniczną przez firmę Nordycka Grupa Finansowa "PENGAR" Sp. z o.o. z siedzibą 32-050 Sawina, ul. Ogrody 43A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000496365 ., zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych, na adres biuro@pengar.pl, stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru PESEL Użytkownika.
9. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami, w trosce o jakość usług, mogą być rejestrowane.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY
1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na www.pengar.pl
3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. oraz na adres e-mail: biuro@pengar.pl.
5. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać adres siedziby Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. oraz na adres e-mail: biuro@pengar.pl
6. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 30 dni, licząc od dnia otrzymania reklamacji.
7. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
8. W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.

obrazek
opinie naszych klientow
 • Kwota pożyczki wyższa, niż po wstępnej weryfikacji, na bardzo dobrych warunkach. Właśnie na tym mi zależało!
  Piotr Kurek
 • Jestem stałym klientem, już klika razy korzystałem tutaj z pożyczki i mogę powiedzieć, że wiele razy mi pomogła. Zawsze mogę liczyć na pomoc, za każdym razem na lepszych warunkach.
  Wacław Juszkiewicz
 • Szybka wpłata gotówki na moje konto, pomimo zadłużenia w innych firmach pozwoliła mi na wyjście z problemów.
  Irena Gruszewska
 • Polecam ze względu na takie szczegóły jak dyskrecja i uczciwość. Potrzebowałam gotówki tylko na kilka dni. Do dzisiaj nikt nie wie, że miałam pożyczkę.
  Klaudia Susin
 • Wysłałem SMS i już po kilku sekundach zadzwonił do mnie konsultant w sprawie pożyczki. Nie poniosłem żadnych dodatkowych opłat za rozmowę telefoniczną z konsultantem, pomimo długiej rozmowy. Długa rozmowa, pozwoliła mi świadomie podjąć…
  Janusz Maj
 • Potrzebowałam pieniądze na dwa miesiące, gdyż straciłam pracę. Wysłałem SMS, a kiedy zadzwonił konsultant ustaliłam warunki jakich się nie spodziewałam. Bez problemów spłaciłam pożyczkę i mogę polecić tą firmę.
  Karolina Jasińska