Elastyczne i szybkie pożyczki
Zadzwoń i sprawdź
naszą ofertę
obrazek

Regulamin strony

Regulamin i ogólne warunki korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.pengar.pl będącej własnością spółki Nordycka Grupa Finansowa Pengar Sp. z o.o. wpisanej do KRS pod numerem: 0000496365, o numerze REGON: 123039490.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy "Regulamin i ogólne warunki korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.pengar.pl będącej własnością spółki Nordycka Grupa Finansowa Pengar Sp. z o.o." określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników ze strony oraz z serwisu o nazwie "SERWIS EKONOMICZNY", w którego ramach Nordycka Grupa Finansowa Pengar Sp. z o.o. zamieszcza informacje dotyczące tematyki gospodarki i finansów.

II. DEFINICJE
Użyte w "Regulaminie i ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.pengar.pl będącej własnością spółki Nordycka Grupa Finansowa Pengar Sp. z o.o." sformułowania oznaczają:
Strona internetowa – strona internetowa firmy Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. pod adresem: www.pengar.pl
Administrator - Nordycka Grupa Finansowa Pengar Sp. z o.o będąca właścicielem strony internetowej oraz praw do serwisu tematycznego, uprawniona do dysponowania jego zasobami. Serwis Ekonomiczny - serwis tematyczny, poświęcony tematyce gospodarki oraz finansów.
Zasoby serwisu - udostępniane w ramach Serwisu Ekonomicznego i strony internetowej, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym "Regulaminie i ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.pengar.pl będącej własnością spółki Nordycka Grupa Finansowa Pengar Sp. z o.o.", materiały obejmujące w szczególności informacje, oferty, artykuły, publikacje oraz formularze kontaktowe Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny. Serwis informacyjny - zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji. Użytkownik - osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU I ZOBOWIĄZANIA ADMINISTRATORA
1. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.
2. Adninistrator zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.
3. Zasoby serwisu stanowią własność prawną administratora lub są udostępniane z serwisów kooperujących na podstawie stosownych umów bądź przepisów prawa autorskiego.

IV. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego "Regulaminu i ogólnych warunków korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.pengar.pl będącej własnością spółki Nordycka Grupa Finansowa Pengar Sp. z o.o." oraz z dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.
3. Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po podaniu danych przed zawarciem umowy oraz po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.
2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach kontaktowych, marketingowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu związanym z doradztwem finansowym polegającym na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty i w celu weryfikacji danych Klienta.
3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest firma Nordycka Grupa Finansowa "PENGAR" Sp. z o.o. z siedzibą 32-050 Sawina, ul. Ogrody 43A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000496365. Dane mogą być udostępnione w/g uznania administratora.
4. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację powyższych usług. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
6. Skorzystanie z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jest realizowane za pomocą wysłania wiadomości na adres biuro@pengar.pl, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru PESEL Użytkownika.
7. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia danych jest równoznaczne z wykreśleniem z listy stałych klientów, i uniemożliwia korzystanie z wypracownych rabatów i promocji.
8. Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych pocztą oraz drogą elektroniczną przez firmę Nordycka Grupa Finansowa "PENGAR" Sp. z o.o. z siedzibą 32-050 Sawina, ul. Ogrody 43A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000496365 ., zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych, na adres biuro@pengar.pl, stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru PESEL Użytkownika.
9. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami, w trosce o jakość usług, mogą być rejestrowane.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY
1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na www.pengar.pl
3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. oraz na adres e-mail: biuro@pengar.pl.
5. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać adres siedziby Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. oraz na adres e-mail: biuro@pengar.pl
6. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 30 dni, licząc od dnia otrzymania reklamacji.
7. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
8. W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.

obrazek
opinie naszych klientow
 • Polecam ze względu na takie szczegóły jak dyskrecja i uczciwość. Potrzebowałam gotówki tylko na kilka dni. Do dzisiaj nikt nie wie, że miałam pożyczkę.
  Klaudia Susin
 • Jestem stałym klientem, już klika razy korzystałem tutaj z pożyczki i mogę powiedzieć, że wiele razy mi pomogła. Zawsze mogę liczyć na pomoc, za każdym razem na lepszych warunkach.
  Wacław Juszkiewicz
 • Szybka wpłata gotówki na moje konto, pomimo zadłużenia w innych firmach pozwoliła mi na wyjście z problemów.
  Irena Gruszewska
 • Potrzebowałam pieniądze na dwa miesiące, gdyż straciłam pracę. Wysłałem SMS, a kiedy zadzwonił konsultant ustaliłam warunki jakich się nie spodziewałam. Bez problemów spłaciłam pożyczkę i mogę polecić tą firmę.
  Karolina Jasińska
 • Wysłałem SMS i już po kilku sekundach zadzwonił do mnie konsultant w sprawie pożyczki. Nie poniosłem żadnych dodatkowych opłat za rozmowę telefoniczną z konsultantem, pomimo długiej rozmowy. Długa rozmowa, pozwoliła mi świadomie podjąć…
  Janusz Maj
 • Kwota pożyczki wyższa, niż po wstępnej weryfikacji, na bardzo dobrych warunkach. Właśnie na tym mi zależało!
  Piotr Kurek