Elastyczne i szybkie pożyczki
Zadzwoń i sprawdź
naszą ofertę
obrazek

Regulamin pożyczek

Regulamin pożyczek pieniężnych udzielanych przez firmę Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o.
Niniejszy regulamin pożyczek pieniężnych udzielanych przez firmę Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. określa warunki i zasady udzielania pożyczek pieniężnych osobom fizycznym.

§ 1

Użyte w niniejszym regulaminie pożyczek pieniężnych udzielanych przez firmę Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. określenia oznaczają:
Pożyczkodawca - Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o.
Pożyczkobiorca - Wnioskodawca, który zawarł z firmą Nordycka Grupa Finansowa Sp. z o.o. umowę pożyczki pieniężnej.
"umowa" - umowa pomiędzy firmą Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. a Pożyczkobiorcą, na mocy której firma Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. zobowiązuje się pożyczyć Pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu tej samej ilości pieniędzy wraz z ustalonymi odsetkami we wskazanym w niej terminie wymagalności oraz opłatami i kosztami, zawarta na podstawie przepisów Regulaminu i udzielana na podstawie wniosku.
KEK - kanały elektronicznej komunikacji, za pomocą których Wnioskodawca komunikuje się z pożyczkodawcą, min. zapoznaje się i akceptuje warunki umowy pożyczki, regulaminu, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
Pożyczka netto - wskazana w umowie kwota pieniędzy wypłacana klientowi w dniu podpisania umowy przez firmę Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. nie powiększona o żadne odsetki, opłaty, prowizje lub koszty.
Całkowity koszt pożyczki - wysokość zobowiązania Pożyczkobiorcy z tytułu zawartej Umowy uwzględniająca należne odsetki, opłaty, prowizje i koszty.
Łączna kwota do spłaty - zobowiązanie wynikające z sumy pożyczki netto i całkowitego kosztu pożyczki
Pośrednik kredytowy - przedsiębiorca posiadający z stosowną umowę z pożyczkodawcą i wykonujący na jego rzecz czynności związane z zawarciem umowy pożyczki, w szczególności przekazanie środków na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy.
Przedstawiciel pożyczkodawcy - upoważniony przez firmę Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. pracownik lub pełnomocnik wykonujący czynności związane z realizacją umowy.
Regulamin - niniejszy regulamin pożyczki udzielanej przez firmę Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o.,stanowiący integralną część Umowy.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania ustalana zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011r. Nr 126, poz. 715). Nowa pożyczka – zawarcie kolejnej Umowy pomiędzy firmą Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Strona internetowa – strona internetowa firmy Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. pod adresem: www.pengar.pl lub inne wskazane w umowie.
Termin wymagalności pożyczki – przypadający na dzień roboczy termin spłaty pożyczki, zgodny z umową pożyczki.
Wniosek – wniosek o udzielenie pożyczki, złożony na piśmie lub za pośrednictwem KEK, firmy Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. przez Wnioskodawcę,
Wnioskodawca – osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, składająca wniosek.

§ 2

Zasady udzielania Pożyczki
1. Pożyczka udzielana jest tylko w złotych polskich.
2. Minimalna kwota pierwszej pożyczki może wynosić 100 zł, maksymalna kwota pierwszej pożyczki może wynosić 2000 zł. Decyzja o zwiększeniu maksymalnej kwoty pożyczki jest podejmowana indywidualnie dla każdego wnioskodawcy. Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do każdorazowej odmowy zwiększenia maksymalnej kwoty pożyczki, bez podania przyczyny. Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do każdorazowej odmowy udzielenia pożyczki na w razie zaistnienia podejrzenia działania na szkodę spółki.
3. Warunki udzielania pożyczek, w kwotach, o których wyżej mowa, określone są artykule § 3 niniejszego regulaminu.
4. Pożyczka udzielana jest gotówką, lub w formie przelewu na rachunek bankowy pożyczkobiorcy. Przelew może być wykonany przez firmę Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. lub Pośrednika kredytowego określonego w umowie.
5. Pożyczka udzielana jest po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków jej otrzymania, określonych szczegółowo w §2 oraz §3 regulaminu.
6. Umowę można zawrzeć jedynie, osobiście poprzez kontakt z firmą Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. lub, przedstawicielem firmy Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. lub pośrednikiem kredytowym, na podstawie wniosku złożonego na piśmie lub wniosku przesłanego za pośrednictwem KEK, znajdującego się na stronie internetowej pożyczkodawcy. Złożenie wniosku za pośrednictwem KEK wymaga:
a) wyboru kwoty netto i czasu na jaki ma zostać udzielona pożyczka,
b) wypełnienia kwestionariusza osobowego,
c) złożenia wniosku o udzielenie pożyczki o treści: TC.GOTOWKA na numer:79068 (koszt sms-a 11,07 pln brutto), przesłanego wraz z danymi osobowymi (W treści SMS wpisz swoje dane:Imię i Nazwisko / pesel / dokładny adres / numer dowodu osobistego), lub przesłania SMS o treści: : TC.PENGAR na numer:75068 (koszt sms-a 6,15 pln brutto) aby nasz konsultant skontaktował się z Tobą w ciągu 24h.
7. Wnioskodawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do udostępnienia za pośrednictwem KEK danych niezbędnych do zawarcia umowy, szczegółowo określonych we wniosku, znajdującym się na stronie internetowej, w szczególności informacji niezbędnych do oceny ryzyka udzielenia pożyczki.
8. Informacje przekazane przez Wnioskodawcę/Pożyczkobiorcę za pośrednictwem KEK będą traktowane jako oświadczenia woli wywierające pełen skutek prawny.
9. Pożyczka udzielana jest tylko obywatelom Polski w wieku od 18 lat, posiadającym ważny dokument tożsamości z numerem PESEL, posiadającym źródło dochodu niezbędne do spłaty pożyczki oraz aktywny numer telefonu.
10. Zapytania i wnioski wysłane pocztą elektroniczną (email), bez wymaganych informacji i wypełnionego za pośrednictwem KEK systemu, mogą nie zostać rozpatrzone

§ 3

Zawarcie umowy
1. Umowa może być zawarta jedynie z osobami fizycznymi będącymi obywatelami polskimi w wieku od 18 lat, posiadającymi ważny dokument tożsamości z numerem PESEL, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi źródło dochodów umożliwiające spłatę zobowiązania wobec firmy Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o., posiadającymi aktywny numer telefonu kontaktowego.
2. Firma Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie udzielenia pożyczki bez podania przyczyny.
3. Umowa pożyczki zostaje zawarta w momencie podpisania umowy i jest równoznaczna z zaakceptowaniem jej warunków oraz postanowień regulaminu.

§ 4

Oprocentowanie pożyczki, opłaty, prowizje i koszty.
Złożenie wniosku o pożyczkę za pośrednictwem SMS o treści: TC.GOTOWKA na numer:79068 jest obciążone opłatą(koszt sms-a 11,07 pln brutto) Złożenie wniosku o kontakt naszego konsultanta w sprawie pożyczki za pośrednictwem SMS o treści TC.PENGAR na numer:75068 jest wstępną weryfikacją (koszt sms-a 6,15 pln brutto) W tym przypadku konsultant skontaktuje się z Wnioskodawcą na nasz koszt w ciągu 24 godzin.
1. Z tytułu rozpatrzenia wniosku oraz przygotowania i zawarcia Umowy Firma Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. może naliczać i pobierać opłatę przygotowawczą, wskazaną w Umowie.
2. Oprocentowanie Pożyczki stanowi 4-krotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w skali roku.
3. Pożyczkodawca może naliczać i pobierać inne opłaty i prowizje oraz obciążać Pożyczkobiorcę kosztami, wskazanymi w Umowie.
4. W przypadku braku spłaty Pożyczki w wymaganym terminie wskazanym w Umowie firma Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o., nalicza koszty i opłaty związane z obsługą nie terminowej spłaty pożyczki oraz z tytułu podjętych czynności windykacyjnych. Czynności windykacyjne obejmują w szczególności SMS-y, monity telefoniczne, monity wysyłane pocztą elektroniczną, monity listowne i wezwania do zapłaty.
5. Pożyczkodawca ma prawo do naliczania opłat z tytułu nieterminowej wpłaty:
5.1 za okres opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie pożyczki naliczyć i pobrać odsetki maksymalne w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym.
5.2. zlecić firmie windykację należności wynikających z niniejszej Umowy i kosztami obsługi windykacyjnej obciążyć Pożyczkobiorcę.
5.3. do sprzedaży lub cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.
5.4.  naliczyć i pobrać opłaty;
5.4.1  za każde telefoniczne wezwanie Pożyczkodawcy do spłaty należności - 20 zł (dwadzieścia złotych);
5.4.2  za każde pisemne wezwanie Pożyczkodawcy do spłaty należności: 50 zł (pięćdziesiąt złotych);
5.4.3. za każdy bezskuteczny przyjazd przedstawiciela Pożyczkodawcy, lub przedstawiciela pośrednika kredytowego po odbiór należności wynikających z niniejszej Umowy - 50 zł (pięćdziesiąt złotych);
5.4.4 za każdy SMS z wezwaniem Pożyczkodawcy do spłaty należności - 10 zł (dziesięć złotych).
6. SMS przypominający o spłacie Pożyczki może być wysyłany do Pożyczkobiorcy dzień po terminie wymagalności Pożyczki, oraz co 3 dni od terminu wymagalności pożyczki.
7. Monit listowny jest wysyłany do pożyczkobiorcy po 7 i po 21 dniach od terminu wymagalności pożyczki.
8. Wezwanie do zapłaty: pierwsze wezwanie jest wysyłane do pożyczkobiorcy po 14 dniach od terminu wymagalności pożyczki; drugie wezwanie (ostateczne wezwanie do zapłaty) jest wysyłane po 28 dniach od terminu wymagalności pożyczki.
9. Pożyczkodawca może w szczególności przekazać windykację zewnętrznej firmie windykacyjnej lub dokonać cesji wierzytelności, może również wpisać dłużnika do Krajowego Rejestru Długów, Biur Informacji Gospodarczej.
10. Wpłaty dokonywane przez Pożyczkobiorcę księgowane są w pierwszej kolejności na poczet zobowiązań wynikających z odsetek i opłat dodatkowych, kosztów upominawczych i windykacyjnych, w następnej kolejności na poczet kwoty głównej pożyczki.

§ 5

Przedłużenie spłaty pożyczki
1. Pożyczkodawca przyjmuje możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki. Przedłużenie spłaty pożyczki nie odbywa się automatycznie i jest zależne od woli klienta.
2. Przedłużenie terminu spłaty odbywa się po dokonaniu opłaty za przedłużenie, której wysokość zależy od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia. O chęci przedłużenia terminu spłaty pożyczki pożyczkobiorca zobowiązany jest poinformować najpóźniej w dniu, w którym upływa termin spłaty pożyczki.
3. Informacja o chęci przedłużenia pożyczki może być wysłana za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w dziale KONTAKT, przesłana pocztą tradycyjną na adres siedziby pożyczkodawcy, przekazana telefonicznie w trakcie rozmowy z naszym konsultantem, za pomocą KEK i osobiście. W trosce o jakość usług, wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami, mogą być rejestrowane.

§ 6

Program lojalnościowy
1. Oferta promocyjna skierowana do Pożyczkobiorców, terminowo spłacających swoje zobowiązania. Pożyczkobiorca może otrzymać zniżkę na kolejne pożyczki w wysokości do 50%. Zniżka narasta stopniowo od 5% już po pierwszej spłaconej terminowo pożyczce. Za każdą spłaconą w terminie pożyczkę pożyczkobiorca otrzymuje dodatkowy rabat na kolejną.
2. Po spłacie pożyczki, Pożyczkobiorca otrzyma od pożyczkodawcy wiadomość SMS lub e-mail z informacją o wysokości rabatu. Rabat przyznawany jest już od pierwszej terminowo spłaconej pożyczki.
3. Nieterminowa, lub niewłaściwa realizacja umowy, powoduje utratę uzyskanego wcześniej rabatu.

§ 7

Wypłata pożyczki
1. Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. udostępni Pożyczkobiorcy kwotę pożyczki netto bezpośrednio, za pośrednikiem przedstawiciela pożyczkodawcy, lub za pośrednictwem pośrednika kredytowego, gotówką w dniu zawarcia umowy lub przelewem na konto bankowe najpóźniej następnego dnia roboczego od daty zawarcia Umowy.
2. Spłata całej kwoty pożyczki netto wraz z należnymi odsetkami, opłatami, prowizjami i kosztami, powoduje wygaśnięcie Umowy.

§ 8

Odstąpienie od Umowy
1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.
2. Odstąpienia od umowy Pożyczkobiorca dokonuje w formie pisemnej. Wzór oświadczenia odstąpieniu od umowy od udzielonej pożyczki stanowi Załącznik do Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem, złoży pod adresem wskazanym w Załączniku nr 2 do Umowy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
3. W przypadku terminowego odstąpienia od Umowy przez pożyczkobiorcę, pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić kwotę pożyczki netto oraz opłaty wynikające z Umowy bez odsetek.

§ 9

Zmiany Regulaminu
1. Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. poinformuje Pożyczkobiorcę o każdej zmianie regulaminu za pośrednictwem strony internetowej lub przesyłając informację o zmianie na adres e-mail Pożyczkobiorcy.
2. W przypadku gdy Pożyczkobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian do Regulaminu, ma prawo wypowiedzieć Umowę, informując o tym firmę Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. w formie pisemnej. Z chwilą otrzymania przez firmę Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o., oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, wszystkie roszczenia pożyczkodawcy wynikające z Umowy stają się natychmiast wymagalne.

§ 10

Reklamacje
1. Reklamacje należy przesyłać pisemnie na adres: Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul.Ogrody 43a.
2. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Pisemną odpowiedź na reklamację Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. przesyła na adres wskazany w reklamacji.

§ 11

Kanały Elektronicznej Komunikacji – KEK
1. KEK służą bezpiecznej i szybkiej komunikacji Wnioskodawcy/Pożyczkobiorcy z firmą Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. za pomocą sieci internet. Korzystanie odbywa się przez stronę spółki pod adresem: www.pengar.pl oraz zamieszczonych tam interfejsów, tj.:
a) formularza kontaktu,
b) wniosku o udzielenie pożyczki wraz z formularzem informacyjnym Wnioskującego,

§ 12

Zabezpieczenie spłaty pożyczki
1. W przypadku pożyczek do kwoty 2000 złotych, Pożyczkobiorca jest zobowiązany przy zawarciu umowy pożyczki do podpisania weksla "In Blanco" wraz z deklaracją wekslową. W przypadku pożyczek na wyższe kwoty może być wymagane poręczenie lub zabezpieczenie na rzecz spółki Nordycka Grupa Finansowa PENGAR Sp. z o.o. pod warunkiem, jego zaakceptowania przez pożyczkodawcę.
2. Weksel "In blanco" stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy i jest wiążący dla stron Umowy.
2. Wnioskodawca/Pożyczkobiorca dobrowolnie podaje swoje dane osobowe.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2017 roku.
4. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

 

obrazek
opinie naszych klientow
 • Jestem stałym klientem, już klika razy korzystałem tutaj z pożyczki i mogę powiedzieć, że wiele razy mi pomogła. Zawsze mogę liczyć na pomoc, za każdym razem na lepszych warunkach.
  Wacław Juszkiewicz
 • Szybka wpłata gotówki na moje konto, pomimo zadłużenia w innych firmach pozwoliła mi na wyjście z problemów.
  Irena Gruszewska
 • Polecam ze względu na takie szczegóły jak dyskrecja i uczciwość. Potrzebowałam gotówki tylko na kilka dni. Do dzisiaj nikt nie wie, że miałam pożyczkę.
  Klaudia Susin
 • Kwota pożyczki wyższa, niż po wstępnej weryfikacji, na bardzo dobrych warunkach. Właśnie na tym mi zależało!
  Piotr Kurek
 • Potrzebowałam pieniądze na dwa miesiące, gdyż straciłam pracę. Wysłałem SMS, a kiedy zadzwonił konsultant ustaliłam warunki jakich się nie spodziewałam. Bez problemów spłaciłam pożyczkę i mogę polecić tą firmę.
  Karolina Jasińska
 • Wysłałem SMS i już po kilku sekundach zadzwonił do mnie konsultant w sprawie pożyczki. Nie poniosłem żadnych dodatkowych opłat za rozmowę telefoniczną z konsultantem, pomimo długiej rozmowy. Długa rozmowa, pozwoliła mi świadomie podjąć…
  Janusz Maj